ભોજન કર્યા બાદ વરિયાળી સાથે આ ખાસ વસ્તુનું સેવન કરવાથી દૂર થઈ જાય છે મસમોટી બીમારીઓ, ક્યારેય નહીં જવું પડે ડોકટર પાસે.. On the contrary, if you cannot digest food, then fennel should be consumed after the meal.  Apart from this, many people also eat fennel as a mouth freshener.


 

Fennel contains many nutrients, including vitamin C, fiber, and potassium, which have the power to cure many diseases.

Along with this, you must have used sugar till now to increase the sweetness, but with this you can also get rid of many health problems.  You should also eat sugar daily.

If your eyesight has increased and is not disappearing even after hard work, then you should include sugar in your diet.  Because it works to increase the brightness of the eyes.

Along with this, taking sugar candy with ripe fennel after meals cures stomach diseases like constipation, gas, indigestion etc. 


Post a Comment

अगर इस पोस्ट में आपको कुछ प्रश्न है तो आप हमे नीचे कमेंट कर सकते है, हम आपको उस प्रश्न का सॉल्यूशन देंगे।

Previous Post Next Post