તમને ખબર પણ નહીં પડે અને પથરી તૂટીને પેશાબ વાટે નીકળી જશે બહાર, આ ફળ છે જોરદાર જે પથરીનો કરશે ઈલાજ

Friends, the problem of stones has become very common nowadays. Kidney stones are formed due to food and drink. Kidney stone is a very painful problem.


The pain of the stone is unbearable. Medicines are needed to remove the stone or if the stone is large then doctors recommend an operation.


When the amount of salt in the body increases and it is not excreted through urine, it accumulates in the kidney and becomes a stone.

Apart from the kidney, stones can also occur in the uterus. If the stone is large, it is considered that surgery has to be done.

જાણો, સવારે સેક્સ કરવાથી આપનાં શરીર અને મગજને શું ફાયદો થાય છે


ગમે તેવો માથાનો દુખાવો કરો દૂર ખાલી 10 જ મિનિટમાં. એ પણ ઘરેલું ઉપાયથી.

મેથી દુર કરશે 100થી વધુ બીમારીઓ. જણીલો મેથીનો ઉપયોગ કરવાની સાચી રીત.

સાઈકલ ચલાવવાથી બચી જાય છે લાખો રૂપિયાની દવાઓનો ખર્ચો, આટલા બધા રોગો થઇ જાય છે છુમંતર

ફક્ત 3 દિવસમાં શરીરમાં બ્લોક થઈ ગયેલી બધી જ નસો ખોલવાનો કારગર ઉપાય, જીવનભર નહી કરાવવું પડે બાયપાસ.

But it is not necessary to have an operation to remove the stone. Let us tell you today an effective Ayurvedic recipe that breaks large stones without surgery and removes them.

Due to the problem of stones, there is severe pain around the abdomen along with burning in urination. If you also have the problem of stones, then keep drinking apple juice every morning on an empty stomach.

Drinking apple juice regularly breaks down the stones and passes them out through urine. Apart from this, regularly eating three apples in the morning on an empty stomach also removes stones from the body.

Apart from this, taking a lemon squeezed in green coconut and drinking it every morning cures stones. If you do both these measures regularly, then even the biggest stones can be removed without surgery.


Post a Comment

अगर इस पोस्ट में आपको कुछ प्रश्न है तो आप हमे नीचे कमेंट कर सकते है, हम आपको उस प्रश्न का सॉल्यूशन देंगे।

Previous Post Next Post